Informacja o przekształceniu spółki

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 kwietnia 2024 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu spółki pod firmą: Kucharscy Oprogramowanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni (KRS: 0001100974, NIP: 8680001579, REGON: 851804917).

Spółka powstała na skutek przekształcenia spółki cywilnej pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa "Kucharscy" s.c. Hanna Kucharska, Piotr Kucharski, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 32-700 Bochnia (NIP: 8680001579, REGON: 851804917), w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 § 2 i n. oraz art. 572 Kodeksu spółek handlowych.

W myśl art. 552 Kodeksu spółek handlowych, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia).

Jak zaś stanowi przepis art. 553 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Wobec powyższego, począwszy od dnia 17 kwietnia 2024 r., prosimy o uwzględnianie nowych danych we wszystkich dokumentach handlowych i księgowych.